Wat u wilt weten over certificering van de weegbrug (deel 1)

Weegbrug ARN weegsoftware 30 jaar PieterBas Automatisering onbemand wegen standaard afvalsoftware afvalindustrie

Een goedgekeurde en geregelde weeginstallatie is een voorwaarde om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving die is vastgelegd in de Metrologiewet. Maar hoe toont een bedrijf in de afval- en recycling aan dat een weegbrug aan de (wettelijke) eisen voldoet, wat gebeurt er bij een keuring, welke eisen worden er aan een weeglog gesteld en is de PieterBas-software gecertificeerd? Het PieterBas-blog geeft in een tweeluik antwoord op de meest gestelde vragen. 

Waar zijn de eisen vastgelegd waaraan een weegbrug moet voldoen?
De eisen die aan een weegbrug worden gesteld, zijn vastgelegd in de Europese richtlijn niet-automatische 2009/23/EG. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Metrologiewet. De Metrologiewet moet het vertrouwen in meetinstrumenten vergroten, voorwaarden stellen voor een eerlijke handel en zorgen voor rechtszekerheid.

Waarom is certificering van de weegbrug belangrijk?
Een periodieke keuring (certificering) van de weegbrug is belangrijk omdat op basis daarvan kan worden vastgesteld of deze nog aan de eisen van de Metrologiewet-2006 voldoet. Tijdens de controle wordt de weegbrug onder meer getoetst op fabrikantspecificaties en industrie- en overheidsnormen. De na goedkeuring afgegeven certificaten zijn een garantie dat de weegbrug nauwkeurige resultaten levert en aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Welke voorwaarden worden er aan certificering gesteld?
Het exact kunnen bepalen en vastleggen van een vrachtgewicht is de essentiële voorwaarde voor certificering van de weeginstallatie, waaronder de weegbrug en -software. Bij de certificering van de weegsoftware worden onder meer eisen gesteld aan het opslaan en reproduceren van de weegregels. Daarbij moet ook worden geborgd dat er (ongezien) geen wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Wie kan een weegbrug controleren?
Een weegbrug is een geregeld meetinstrument met een meettaak en dient gekeurd te zijn voordat deze in gebruik genomen gaat worden. De fabrikant is verantwoordelijk en zal zorg moeten dragen om de weegbrug gekeurd in de markt te krijgen. Deze keuring kan door een notified body of onder diens verantwoording uitgevoerd worden. Een positieve beoordeling blijkt na het aanbrengen van de metrologische markeringen. Voor de weegbrug geldt dat deze aan de Europese richtlijn 2009/23/EG moet voldoen. Na ingebruik namen kan de weegbrug door Verispect worden gecontroleerd. Verispect is door Economische zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen als toezichthouder voor naleving van Metrologiewet.

Mag een weegbrugleverancier ook een weegbrug keuren?
Bijstelling van een weegbrug (achter de verzegeling werken) is alleen voorbehouden aan een door het NMI-Certin erkende keurder. Er zijn ook weegbrugleveranciers die op basis van de regelgeving zowel erkende keurder zijn als samenwerken met Verispect. Dit betekent dat Verispect rekening houdt met de bevindingen van de weegbrugleverancier. Het voordeel hiervan is dat Verispect minder tijd voor een controle nodig heeft om zo de bedrijven meer te ontlasten.

Wat gebeurt er bij een keuring?
Keuringstechnici gaan na of de weegbrug nog steeds voldoet aan de eisen van de Metrologiewet en controleren de technische staat van de weegbrug. Ook worden de formele aspecten, zoals de metrologische markeringen, opschriften, verzegelingen en softeware beoordeeld. De essentie van certificering van weegsoftware is dat weegregels correct worden opgeslagen en later gereproduceerd kunnen worden, zonder dat er (ongezien) wijzigingen aangebracht kunnen zijn. In het volgende onder meer aandacht voor de eisen die aan een weeglog worden gesteld en certificering van weegsoftware.

Lees ook:
FAQ certificering weegbruggen: weeglog en weegsoftware (deel 2)

Wilt u meer weten over de weegsoftware van PieterBas Automatisering? Dan informeert Bart Punselie u graag. Hij is  telefonisch bereikbaar op (024) 358 58 20 of per email op bpunselie@pieterbas.nl.

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *